عناصر

عنوان صفحه

عناوین صفحه را می توان با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

مرکز عنوان صفحه ساده

زیرنویس طرح صفحه عنوان مرکز

عنوان صفحه مرکز پارالاکس

زیرنویس برای مرکز طرح عنوان صفحه بزرگ

عنوان صفحه سمت چپ

زیرنویس برای طرح بندی عنوان صفحه سمت چپ

عنوان صفحه پارالاکس چپ

زیرنویس برای طرح بندی عنوان صفحه سمت چپ

به بالای صفحه بازگردید